Regulamin sewisu CSR.pl

Informacje wstępne i definicje

 • Regulamin serwisu CSR.pl zawiera zbiór zasad ustalonych przez założycieli oraz norm prawnych, które regulują funkcjonowanie serwisu, wyznaczają obowiązki i uprawnienia jego użytkowników, a także prezentują zakres działalności serwisu.
 • Serwis CSR.pl jest serwisem społecznościowym, którego celem jest skupianie odpowiedzialnych firm, które będą mogły być weryfikowane przez potencjalnych klientów. Użytkownicy portalu mają możliwość zaprezentowania swoich usług, jak także ich wybrania, spośród różnorodnych ofert zamieszczanych na kontach firmowych.
 • CSR.pl to serwis internetowy dostępny pod adresem www.CSR.pl, którego jedynym właścicielem jest firma Global-Poland.
 • Firma Global-Poland mieści się w Łodzi przy ul. Ustronnej 80, 93-341; NIP 729-253-01-96; REGON: 101341065
 • W regulaminie jest mowa o użytkownikach, administratorach, moderatorach, rejestracji, koncie, regulaminie, które należy rozumieć w następujący sposób:
 • Użytkownicy – to wszyscy członkowie korzystający z usług portalu, którzy dokonali pozytywnie zakończonej rejestracji poprzez uzupełnienie formularza, zamieszczenie wymaganych danych oraz akceptacji wszystkich punktów regulaminu. Użytkownikiem serwisu CSR.pl można zostać wyłącznie z własnej, nie przymuszonej woli, czego dotyczy także kwestia dobrowolnej rezygnacji z członkostwa. Rejestracji w serwisie może dokonać osoba, która ukończyła 13 roku życia.
 • Administratorzy i moderatorzy - to osoby uprawnione przez firmę Global-Poland do sprawowania kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu oraz przestrzeganiem regulaminu przez jego użytkowników. Działają oni w oparciu o wytyczne i uprawnienia nadane im przez właścicieli serwisu. Ich działania podlegają kontroli.
 • Rejestracja – to ogół działań w wyniku których dokonuje się wpisu firmy bądź użytkownika prywatnego, do serwisu CSR.pl. Rejestracja dla wszystkich użytkowników jest darmowa i odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji online. Każda rejestracja jest weryfikowana i zatwierdzana przez administratora. Pozytywnie zakończony i zatwierdzony proces rejestracji jest równoznaczny z założeniem konta firmowego lub prywatnego, w serwisie CSR.pl
 • Konto – jest to osobisty lub firmowy profil użytkownika, który dokonał prawidłowej rejestracji w serwisie. Profil ten zawiera szereg informacji, które są wymagane przy rejestracji bądź zostały umieszczone na życzenie użytkownika.
 • Regulamin – jest to całokształt norm, zasad i przepisów prawnych, które regulują działanie serwisu, wyznaczają obowiązki i przywileje jego użytkowników oraz określają zasady funkcjonowanie serwisu. Akceptacja wszystkich punktów regulaminu jest niezbędna w procesie rejestracji.
 • Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu będą surowo zwalczane przez moderatorów i administratorów serwisu, włącznie z możliwością bezpowrotnego zamknięcia konta oraz sankcjami prawnymi.
 • Rejestracja użytkowników oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu. Użytkownicy są niezwłocznie zobowiązani do poinformowania administratora o zmianach swoich decyzji dotyczących akceptacji regulaminu, bądź natychmiastowego usunięcia swojego konta, w wypadku braku zgodny na którykolwiek z jego punktów.
 • Serwis CSR.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w regulaminie, o których każdorazowo będzie informował swoich użytkowników. Użytkownicy mają wówczas obowiązek akceptacji wprowadzonych zmian lub zamknięcia swojego konta w serwisie.

Konta dla firm

 • Użytkownicy kont firmowych podlegają wszystkim punktom regulaminu, z dodatkowym wyszczególnieniem poniższych zasad i rozporządzeń.
 • Rejestracja firm w serwisie podlega następującym procedurom:
 • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza online, w którym należy wypełnić podstawowe, wymagane dane. Dane rozszerzone uzupełniane są już po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji, w profilu użytkownika. Dane wymagane oznaczone są „czerwonymi punktami”, a ich wypełnienie jest konieczne. Pozostałe informacje mogą być umieszczane w zależności od indywidualnych zamierzeń i preferencji użytkownika.
 • Istnieje możliwość posiadania tylko jednego konta na portalu CSR.pl
 • Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich osób chcących założyć konto firmowe lub prywatne.
 • W okresie 2 tygodni od dnia rejestracji firma ma możliwość utworzenia w serwisie bezpłatnego profilu firmowego. W tym czasie może ona bezpłatnie publikować materiały prasowe, prowadzić dyskusję na forum, eksponować logo, a także odpłatnie korzystać z systemu rekrutacyjnego i konkursowego.
 • Po upływie 2 tygodni od dnia rejestracji firma zobowiązana jest zdecydować czy podtrzymuje chęć utrzymania profilu w serwisie.
 • Jeżeli profil zostanie utrzymany użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej w wysokości 600zł netto, otrzymuje wówczas fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności.
 • Firma może zdecydować się także na opłatę abonamentu Premium w wysokości 1000zł netto, co skutkuje ekskluzywną prezentacją logo firmy wśród innych korporacji, w prestiżowej zakładce „Odpowiedzialne firmy”
 • Po umieszczeniu należności profil korporacyjny utrzymywany jest przez rok, licząc od dnia wystawienia faktury.
 • Jeżeli użytkownik decyduje się na usunięcie profilu swojej firmy zobowiązany jest do zgłoszenia administratorowi chęci rezygnacji. Od momentu zgłoszenia rezygnacji, serwis CSR.pl ma 14 dnia na skasowanie profilu firmy.
 • Brak decyzji firmy co do obecności w serwisie skutkuje skasowaniem profilu do 30 dni, od dnia upłynięcia 2 tygodniowego okresu próbnego.
 • Ogłoszenia w dziale „Praca” publikowane są po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją.
 • Ogłoszenie w dziale Praca widnieje 21 dni, chyba, że ustalono inaczej. Należy wcześniej dokonać zapłaty faktury VAT. Wyjątkiem jest wykupienie pakietu, w wyniku którego wówczas widnieje ogłoszenie.
 • Firma posiada możliwość reklamy swoich usług poprzez ich opis, zamieszczony na swoim profilu. Dodatkowo wybrane firmy będą miały możliwość prezentowania swojego logo na stronie głównej.
 • Publikacja konkursów zlecanych przez firmę odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem oraz po zapłaceniu faktury VAT. Wyjątkiem jest wcześniejsze wykupienie pakietu, w którego ramach widnieje ogłoszenie.
 • Firma chcąca zorganizować konkurs jest za niego odpowiedzialna i podejmuje zobowiązanie ufundowania nagrody dla zwycięzcy.
 • Nagroda musi być dostarczona przez Firmę – Fundatora do zwycięzcy konkursu, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 • Serwis CSR.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu konkursów organizowanych przez firmy, mające swoje konta w serwisie.

Konta dla użytkowników prywatnych

 • Użytkowników kont prywatnych obowiązuje przestrzeganie i akceptacja wszystkich punktów regulaminu wraz z dodatkowym uwzględnieniem poniższych zasad.
 • Serwis CSR.pl dopuszcza rejestrację użytkowników od 13 roku życia. Nie jest wymagana zgoda opiekunów prawnych do rejestracji osób niepełnoletnich.
 • Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 • Wszelkie treści zamieszczone na osobistych kontach użytkowników oraz forach publicznych, podlegają moderacji, bez podania przyczyn.
 • Wszystkich użytkowników obowiązuje kultura wypowiedzi oraz przestrzeganie przyjętych norm komunikacji internetowej.
 • Wszelkie przejawy agresji, wulgaryzmów i działań uznanych przez moderatorów za niestosowne, będą natychmiastowo usuwane. Tego typu działania grożą bezpowrotnym zamknięciem konta.
 • Zmiany wprowadzane są przez moderatorów, którzy posiadają stosowne uprawnienia oraz wytyczne od serwisu CSR.pl nie podlegają skargom oraz zażaleniom.
 • Zamknięcie konta na prośbę użytkownika następuje w przeciągu 14 dni od dnia zgłoszenia prośby do administratora. Użytkownik ma także prawo samodzielnego, natychmiastowego zamknięcia swojego profilu.
 • Konto może także zostać zamknięte przez moderatora serwisu, który nie ma obowiązku powiadamiać użytkownika o przyczynach jego zamknięcia.
 • Serwis CSR.pl nie odpowiada za treści i wiarygodność wypowiedzi użytkowników. Użytkownicy na własną odpowiedzialność biorą udział w dyskusjach, konkursach oraz zapoznają się z wypowiedziami innych.
 • Nagrody wygrane w konkursach przez użytkowników wysyłane są w przeciągu 14dni kurierem, od dnia rozstrzygnięcia zwycięscy konkursu.
 • Użytkownicy wszelkie swoje działania na serwisie CSR.pl wykonują na własną odpowiedzialność.

Dane osobowe i polityka prywatności

 • Dane osobowe niezbędne podczas procesu rejestracji oraz umieszczane przez użytkowników portalu na swoich kontach, podlegają pełnej ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Organem odpowiedzialnym za powierzone dane osobowe jest CSR.pl z siedzibą w Łodzi, 93-341 Łódź, ul. Ustronna 80.
 • Serwis CSR zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz do prowadzenia bezpiecznej polityki prywatności, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisu.
 • Serwis CSR zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych użytkowników wyłącznie do procesów służących prawidłowej rejestracji użytkownika oraz czynności związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem w portalu.
 • Wszelkie dodatkowe wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, odbywa się wyłącznie za zgodną użytkownika.
 • Użytkownicy mają prawo do wglądu oraz wprowadzania zmian do swoich danych osobowych. Uaktualnianie wymaganych przez serwis danych osobowych jest obowiązkiem wszystkich użytkowników.
 • Wszelkie materiały reklamowe oraz informacyjne od serwisu CSR.pl wysyłane są na adres mejlowy użytkownika, po wcześniejszym wyrażeniu przez niego zgody.
 • Serwsi CSR.pl zabrania posiadanie więcej niż jednego konta, korzystania z konta innych użytkowników oraz udostępniania własnego konta.

Odpowiedzialność

 • Wszyscy użytkownicy, zarówno kont prywatnych, jak i firmowych, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług serwisu CSR.pl ponieważ ich rejestracja jest dobrowolna i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • CSR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i wiarygodność materiałów publikowanych przez firmy. Treści zamieszczane przez wszystkich użytkowników serwisu nie podlegają weryfikacji pod względem rzetelności i prawdziwości umieszczanych informacji.
 • Użytkownik na własną odpowiedzialność bierze udział w konkursach organizowanych w serwisie CSR.pl, jednak nie przez serwis CSR.pl
 • Użytkownik na własną odpowiedzialność umieszcza swe dane w serwisie, które ze względu na charakter serwisu są jawne i dostępne dla innych użytkowników portalu. W związku z tym dane te są dostępne użytkownikom serwisu oraz użytkownikom internetu, poprzez ich indeksowanie przez wyszukiwarki.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za rzetelność informacji zamieszczonych na jego profilu, w tym zobowiązuje się do aktualizacji wymaganych przez serwis CSR.pl danych. W wypadku stwierdzenia przez administratorów nieprawidłowości danych, konto użytkownika może zostać zamknięte.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania podejmowane w serwisie CSR.pl zgodnie z niniejszym regulaminem oraz prawem karnym.
 • W wypadku działań wymierzonych przeciwko serwisowi CSR.pl, które mogą przynieść mu straty, zaburzyć jego prawidłowe funkcjonowanie, administratorzy mogą dokonać natychmiastowego zamknięcia konta, bez podania przyczyn. Podobne konsekwencje stosowane będą także w stosunku do osób naruszających prywatność innych użytkowników portalu oraz działających na ich szkodę.

Cennik

 • Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 30.05.2011 i stanowi wykaz kosztów związanych z opłatami abonamentowymi, ogłoszeniami o pracę oraz kosztami związanymi z organizacją konkursów.
 • Firma Global-Poland zastrzega sobie prawo zmiany kosztów poszczególnych usług, bez podania jej przyczyn.
 • Użytkownicy zostaną każdorazowo poinformowani o zmianach w kosztach poszczególnych usług.
 • Abonament roczny wynosi 600zł netto.
 • Abonament roczny Premium wynosi 1000zł netto. Jest to usługa polegająca na dodatkowej, rozszerzonej prezentacji profilu firmy w prestiżowej zakładce „Odpowiedzialne firmy”.
 • Ogłoszenia Praca mogą być wykupywane przez użytkowników zarówno jednorazowo, jak i w pakietach.
 • Ogłoszenie Praca – standard – 250zł netto.
 • Ogłoszenie Praca – wyróżnione – 300zł netto.
 • W zależności od zaproponowanych przez użytkowników form wyróżnienia ogłoszenia, ceny będą ustalane w sposób indywidualny pomiędzy użytkownikiem, a serwisem CSR.pl
 • Pakiet 5 ogłoszeń o pracę – 1000zł netto.
 • Pakiet 10 ogłoszeń o pracę – 1900zł netto.
 • Wyróżnienia ogłoszeń o pracę nie są objęte pakietami hurtowymi.
 • Dodanie konkursu – 300zł netto.
 • Pakiet 3 konkursów – 800zł netto.

Przepisy końcowe

 • Serwis CSR.pl zastrzega sobie prawo do podejmowanie wszelkich czynności związanych z portalem CSR.pl w zakresie jego funkcjonowania, a nawet zaprzestania jego działalności. Czynności te podejmowane będą bez informowania użytkowników o ich przyczynach i przebiegu. Użytkownicy nie mają prawa wnosić żadnych roszczeń z tytułu prowadzonej polityki serwisu CSR.pl, która będzie zgodna z obowiązującym prawem.
 • Serwis CSR.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzanie opłat od dowolnych usług dostępnych w portalu. Serwis zobowiązuję się do każdorazowego poinformowania Użytkowników o zmianach w kosztach poszczególnych usług. W wypadku braku zgody Użytkownika jego konto zostanie usunięte. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi kosztami bez wcześniej uzyskanej zgody.